Monday, January 23, 2012

Jirim

Kimia (chemistry) adalah kajian mengenai jirim (matter), komposisi dan perubahan yang dilaluinya.

Jirim (matter) adalah apa jua benda (samada hidup atau bukan hidup) yang memenuhi ruang (occupies space) dan mempunyai jisim (mass). Dalam erti kata lain, jirim adalah apa jua benda yang mempunyai isipadu (volume) dan jisim.

Contoh jirim adalah buku, pen, kerusi, air, udara dan tumbuh-tumbuhan. Contoh bukan jirim (non-matter) adalah seperti elektrik dan cahaya.

Teori zarah menyatakan jirim terdiri zarah diskret yang sangat kecil. Kajian sifat zarah dalam jirim adalah seperti berikut:
 1. Susunan zarah dalam pepejal.
 2. Susunan zarah dalam cecair.
 3. Susunan zarah dalam gas.

Zarah asas yang membentuk jirim adalah atom, molekul atau ion.

Kewujudan zarah adalah disokong oleh beberapa pemerhatian (observation). Antara contohnya adalah seperti berikut:
 • Apabila setitik dakwat biru jatuh ke dalam air didalam sebuah bikar, warna biru dakwat tersebut merebak ke seluruh air. Ini menunjukkan bahawa dakwat terdiri daripada zarah dalam gerakan (particles in motion).
 • Apabila paip gas di makmal dibuka, bau gas dapat dikesan dengan serta-merta. Ini menunjukkan bahawa gas juga adalah terdiri daripada zarah dalam gerakan.

Unsur (element) adalah bahan yang tidak boleh dijadikan apa-apa jua yang lebih mudah atau diringkaskan lagi melalui sesuatu tindak balas kimia.

Zarah dalam beberapa unsur (element) terdiri daripada atom. Sebagai contoh, logam seperti emas, tembaga, besi, zink, kesemuanya terdiri daripada atom.

Sebatian (compound) adalah bahan yang boleh dibuat kepada sesuatu yang lebih kecil melalui tindak balas kimia.

Sebatian (compounds) mengandungi lebih dari satu unsur. Unsur-unsur dalam suatu sebatian itu tidak hanya bercampur-campur antara satu sama lain, ianya juga beserta dengan daya yang kuat yang dipanggil ikatan kimia (chemical bond). 

Sebatian tidak mempunyai sifat-sifat yang sama seperti unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. 

Suatu sebatian adalah:
 • Dibentuk oleh tindak balas kimia.
 • Mempunyai sifat yang berbeza daripada unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Zarah dalam sebatian boleh terdiri daripada molekul atau ion.

Molekul terdiri daripada dua atau lebih atom-atom yang dipegang bersama (held together) oleh suatu ikatan kimia. Molekul juga adalah zarah yang tidak bercas.

Molekul boleh terdiri daripada atom dari unsur yang sama, contohnya molekul oksigen (O2), molekul nitrogen (N2), molekul hidrogen (H2) dan molekul sulfur (S8).

Molekul boleh juga terdiri daripada atom dari dua atau lebih unsur yang tidak sama, contohnya molekul air (H2O) yang terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, dan karbon dioksida (CO2) yang terdiri daripada satu atom karbon dan dua atom oksigen.

Sesetengah molekul boleh menjadi terlalu besar, contohnya kuinin (quinine) yang merupakan dadah yang digunakan bagi merawat pesakit malaria, mempunyai formula C20H24N2O2.

Walau bagaimanapun, beberapa sebatian terdiri daripada atom atau kumpulan atom yang membawa cas positif atau negatif. Zarah bercas (charged particle) tersebut dipanggil ion. Sebagai contoh, garam, NaCl, terdiri daripada ion natrium (Na+) dan ion klorida (Cl-). Karat pada paku besi terdiri daripada ion ferum (III) (Fe3+) dan ion oksida (O2-).

Ion-ion yang bercas positif dipanggil kation (cation). Sebagai contoh, ion natrium (Na+) dan ion ferum (III) (Fe3+) adalah kation.

Ion-ion yang bercas negatif dipanggil anion. Sebagai contoh, ion klorida (Cl-) dan ion oksida (O2-) adalah anion.

Secara umumnya, logam membentuk ion positif manakala bukan logam membentuk ion negatif. Beberapa contoh kation dan anion adalah sepert jadual di bawah.


Sunday, January 8, 2012

Kadar Tindak Balas

Tindak balas kimia (chemical reaction) berlaku apabila bahan tindak balas (reactant) dicampurkan bersama-sama, pada keadaan yang sesuai.

Kelajuan sesuatu tindak balas kimia itu dipanggil kadar tindak balas (rate of reaction).

Semasa tindak balas kimia, bahan tindak balas digunakan sehinggalah hasil tindak balasnyanya (product) terbentuk. Oleh itu, jumlah bahan tindak balas akan berkurangan manakala jumlah hasil tindak balas akan meningkat, sebagaimana tindak-balasnya diteruskan.

Oleh itu, kadar tindak balas boleh ditentukan oleh salah satu daripada cara-cara berikut:
 1. Kadar kehilangan bahan tindak balas, atau
 2. Kadar pembentukan sesuatu hasil tindak balas (product).


Kadar tindak balas boleh ditakrifkan sebagai jumlah sesuatu bahan tindak balas yang digunakan bagi setiap unit masa.


Kadar tindak balas juga boleh ditakrifkan sebagai jumlah hasil tindak balas yang diperolehi per unit masa.


Kaedah mengukur kadar tindak balas.
 • Jumlah bahan tindak balas yang digunakan atau hasil tindak balas yang diperolehi boleh diukur dari segi jisim bahan atau kepekatan bahan tersebut.
 • Untuk tindak balas kimia yang menghasilkan gas, kadar tindak balas boleh diukur sebagai jumlah gas yang dihasilkan per unit masa. 

Tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik cair.
Tindak balas antara kalsium karbonat (kepingan kecil marmar) dan asid hidroklorik cair boleh 
diwakili oleh persamaan berikut:

CaCO3(s) + 2HCl(aq)  CaCl2(aq) + CO2(g) +H2O(l) 

dimana;
CaCO3(s) + 2HCl(aq) adalah bahan tindak balas, dan
CaCl2(aq) + CO2(g) +H2O(l) adalah hasil tindak balas.

Semasa tindak balas, berlaku perubahan yang dapat dilihat seperti berikut:
 • Jisim kalsium karbonat (bahan tindak balas) berkurangan.
 • Kepekatan asid hidroklorik (bahan tindak balas) berkurangan.
 • Jumlah isipadu karbon dioksida (hasil tindak balas) yang dihasilkan meningkat.

Oleh itu, kadar tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik boleh ditentukan dengan mengukur:
 1. Penurunan dalam jisim kalsium karbonat per unit masa, atau
 2. Peningkatan dalam isipadu karbon dioksida per unit masa.
Iaitu,
atau


Kadar tindak balas adalah berkadar songsang dengan masa yang diambil bagi tindak balas itu selesai.


Tindak balas adalah pantas jika ia mengambil masa yang singkat untuk disiapkan. Sebaliknya, tindak balas adalah perlahan jika ia mengambil masa yang panjang bagi suatu tindak balas itu iselesaikan/dilengkapkan.

Selain daripada perubahan dalam jisim bahan tindak balas atau perubahan dalam ispadu gas yang dihasilkan, perubahan lain yang dapat diperhatikan adalah seperti berikut:
 1. Perubahan warna.
 2. Pembentukan mendakan.
Oleh itu, masa yang diambil untuk warna sesuatu bahan tindak balas itu berubah atau jumlah mendakan terbentuk boleh digunakan untuk mengukur kadar tindak balas.

Unit-unit yang digunakan untuk kadar tindak balas bergantung kepada perubahan yang diukur. Sebagai contoh:
 • cm3 per unit masa (saat atau minit) untuk gas.
 • g per unit masa atau mol per unit masa untuk bahan tindak balas pepejal.
 • mol dm-3 per unit masa bagi bahan tindak balas dalam larutan akueus (aqueous solution).
Tindak balas kimia yang berlainan berlaku pada kadar yang berbeza. Sebahagian tindak balas berlaku dengan cepat/pantas dan ada juga yang berlaku secara perlahan.

Nota Kimia Tingkatan 5


Bab 1 - Kadar Tindak Balas (Rate of Reaction)Bab 2 - Sebatian Karbon (Carbon Compounds)


Bab 3 - Pengoksidaan dan Penurunan (Oxidation and Reduction)

Tindak Balas Redoks (Redox Reactions)

Pengertian pengoksidaan dan penurunan dari segi kehilangan dan penambahan oksigen dan hidrogen.

Pengertian pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron


Bab 4 - Termokimia (Thermochemistry)

Perubahan Tenaga Dalam Tindak Balas Kimia (Energy Changes in Chemical Reactions)


Bab 5 - Bahan Kimia Untuk Pengguna (Chemicals for Consumers)

Sabun dan Detergen (Soaps and Detergents)


Wednesday, January 4, 2012

Kaedah Saintifik

Kimia ialah cabang sains yang amat mementingkan eksperimen sama seperti Biologi dan Fizik yang mana ianya memerlukan kajian saintifik.

Terdapat beberapa garis panduan asas dalam usaha mendekati mana-mana penyelidikan saintifik. Garis panduan ini adalah dikenali sebagai kaedah saintifik (penyiasatan saintifik).

Kaedah saintifik adalah satu pendekatan yang sistematik dalam penyelidikan. Ianya terdiri daripada langkah-langkah berikut:
 1. Membuat pemerhatian tentang situasi.
  Penyelidikan saintifik bermula dengan pemerhatian. Sebagai contoh, seorang pelajar mengalami dan memerhatikan keadaan seperti berikut:

  Apabila dia menambah 20g gula 100cm3 air panas dan dikacau, semua gula tersebut yang dilarutkan. Walau bagaimanapun, apabila 20g gula ditambah kepada 100cm3 air pada suhu bilik dan dikacau, masih terdapat sebahagian gula tidak larut dalam air. Beliau juga mendapati bahawa jika 20g gula ditambah 200cm3 air pada suhu bilik dan dikacau, semua gula larut di dalamnya, tetapi tidak semua 20g gula akan larut dalam 100cm3 air pada suhu bilik.

 2. Mengenal pasti pemboleh ubah.
  Pemboleh-ubah adalah satu faktor yang memberi kesan kepada keputusan eksperimen.Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula di dalam air adalah dipanggil pemboleh-ubah. Didapati bahawa suhu dan isipadu air mempengaruhi kelarutan gula di dalam air.

  Pemboleh-ubah dikawal adalah faktor yang dimalarkan sepanjang eksperimen.Untuk mengkaji kesan suhu terhadap kelarutan gula di dalam air, isipadu air yang digunakan didalam eksperimen mestilah dimalarkan. Isipadu air tersebut dipanggil pemboleh-ubah dikawal (controlled variable).

  Pemboleh-ubah yang bertukar sepanjang eksperimen dijalankan dipanggil pemboleh-ubah dimanipulasi. Satu eksperimen boleh dijalankan dengan memanaskan air kepada suhu 30°C, 40°C, 50°C, 60°C dan 70°C. Jisim gula yang larut pada suhu air yang berbeza kemudiannya disukat. Suhu air tersebut dipanggil pemboleh-ubah dimanipulasi (manipulated variable).

  Pemboleh-ubah bertindak balas adalah pemboleh-ubah yang memberi respons kepada perubahan yang disebabkan oleh pemboleh-ubah dimanipulasi. Jumlah gula yang larut dalam air pada suhu yang berbeza dipanggil pemboleh-ubah bertindak balas (responding variable).

  Oleh itu,
  Pemboleh-ubah dimanipulasi  Suhu air.
  Pemboleh-ubah bertindak balas  Jumlah gula yang larut dalam air pada suhu yang berbeza.
  Pemboleh-ubah dikawal  Isipadu air.

 3. Mencadangkan satu kenyataan masalah.
  Ini adalah soalan yang mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan pemerhatian.

  'Adakah kebolehlarutan gula meningkat berkadar terus dengan peningkatan suhu air?'

  Seterusnya, ini akan membawa kepada pembentukan hipotesis.

 4. Membentuk/membuat hipotesis.
  Hipotesis adalah cadangan, idea, teori, atau apa-apa pernyataan lain yang diterima pakai sebagai titik permulaan untuk perbincangan, penyiasatan atau kajian. Sebagai contoh, untuk mengkaji kesan suhu air pada jumlah gula yang larut, hipotesis akan berbentuk seperti berikut;

  'Semakin tinggi suhu air, lebih besar jumlah gula yang boleh larut di dalamnya.'

 5. Radas dan bahan-bahan.
  Apabila merancang eksperimen, radas yang sesuai dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen mestilah dipilih.

 6. Penyenaraian prosedur kerja.
  Prosedur adalah senarai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjalankan eksperimen. Adalah lebih baik untuk menyenaraikan langkah-langkah dalam bentuk fakta (point).

 7. Menjalankan eksperimen.
  Selepas merancang eksperimen, ahli sains akan menjalankan eksperimen mengikut prosedur.

 8. Mengumpul data.
  Kemudian, seseorang ahli sains itu mestilah merekodkan keputusan eksperimen dengan tepat. Beliau juga tidak sepatutnya mengubah keputusan eksperimen dan mesti bersikap jujur.

 9. Mentafsir data dan membuat kesimpulan.
  Selepas mengumpul data, seseorang ahli sains akan menganalisis keputusan eksperimen tersebut. Keputusan boleh dipersembahkan atau dibentangkan dalam pelbagai bentuk seperti jadual, graf atau pengiraan. Kemudian, seseorang ahli sains itu perlu kepada membuat satu kesimpulan berdasarkan keputusan eksperimen.

 10. Menulis laporan.
  Akhir sekali, seseorang ahli sains itu perlu menulis sebuah laporan tentang hasil serta kerja-kerja yang telah dilakukannya. Ini bagi membolehkan serta memudahkan beliau untuk berkomunikasi dengan ahli-ahli sains yang lain.